Hallgassd meg itt Biblia

Ez a fejezet a nyelveken szólásról és a prófétálásról tanít, valamint ezek helyéről és szerepéről a gyülekezeti összejövetelek során. A korintusi gyülekezet karizmatikus gyülekezet volt ugyan, azonban a kegyelmi ajándékok használatánál adódtak kisebb nagyobb problémák. A kegyelmi ajándékok helytelen gyakorlása miatt zűrzavar uralkodott a korintusi istentiszteleteken, az istentiszteletük egyáltalán nem volt rendezett. Nem véletlen, hogy Pál foglalkozott a kegyelmi ajándékok gyakorlásának mikéntjével. Pál nem akarta háttérbe szorítani a kegyelmi ajándékokat, hanem a használatukat olyan módon akarta gyakorolni, hogy azok valóban haszonra lehessenek. Vigyáznunk kell arra, nehogy rosszul gyakoroljuk a kegyelmi ajándékokat! Pál szerint az ajándék értékmérője a közösség építése. A cél a gyülekezet építése szeretetben. Ha a szeretetet akarjuk követni, akkor kívánnunk kell a kegyelmi ajándékokat! A Szentlélek azoknak a hívőknek adja a kegyelmi ajándékait, akik törekednek rá és buzgón kérik is azt. …„buzgón kérjétek a lelki ajándékokat „ mondja az apostol. Ha helyesen gyakoroljuk a kegyelmi ajándékokat, akkor, ha bejön egy idegen a gyülekezetbe, azt fogja mondani, az Isten lakik köztetek. A prófétálás Isten kijelentése a jövőre, a jelenre vagy a múltra vonatkozóan. A próféta Isten előtt áll, és a tőle vett üzenetet adja tovább. A prófétai üzenet szólhat a hívőnek és a hitetlennek egyaránt. Amíg a prófétálás érthető hangon hallható, addig a nyelveken szóló Istenhez beszél, nem a többiekhez. Istennek kedves, amit hall, hiszen a nyelveken szóló Őt imádja, áldja, dicséri és magasztalja. A hallgatók azonban nem értik. A nyelveken szóló magát építi. Ha azonban másokat szeretnél építeni, előbb magadnak is épülnöd kell! A nyelveken szólás áldás és erőforrás a mindennapi életben. A nyelveken szólás olyan folyam, aminek soha nem lenne szabad kiszáradnia. A Szentlélek által úgy tudsz imádkozni általa, hogy az teljes mértékben összhangban van Isten tervével és akaratával. Olyan dolgokért is tudsz így imádkozni, amikről nincs is tudomásod, illetve nem is gondolod, hogy imádkozni kellene értük. Ha át tudod engedni a nyelvedet a Szentléleknek, akkor ezzel közelebb kerültél ahhoz is, hogy az egész életedet átengedd neki. Ha van, aki megmagyarázza, akkor a gyülekezet is épül általa. A nyelveken szólás magyarázása nem szó szerinti fordítást jelent. Abban az időben fontos szerepet játszott a gyakorlati életben a trombitaszó. Máshogy szólt a trombita akkor, amikor csatába hívott, máshogy akkor, amikor visszavonulást parancsolt. Minden dallam konkrét üzenetet hordozott. Ha valaki olyan fújta meg a trombitát, aki nem értett hozzá, akkor nem tudták az emberek, hogy csatába kell- e indulni, vagy pedig vissza kell-e vonulni. A trombita ilyenkor is adott ki valamilyen hangot, de a hallgatók nem tudták értelmezni. Így van ez a nyelveken szólással is. Ha nincs magyarázat, az emberek nem értik az üzenetet és nem tudják azt sem, hogyan reagáljanak rá.

Aki prófétál, az a gyülekezetet építi. A prófétálás célja, hogy építsen, bátorítson, megvigasztaljon vagy megfeddjen. A prófétálás különösen akkor tudja megérinteni a szívet, ha olyan dolgok is elhangzanak benne, amit senki más nem tudhatott, csak egyedül az Isten. „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (1 Pét. 1:19) Fontos az is, hogy a gyülekezet megítélje a hallottakat, hogy összhangban vannak-e azok az Isten igéjével? Az érthetőség szempontjából a prófétálás hasznosabb ajándék, mint a nyelveken szólás. A nyelveken szólás magyarázatával a nyelveken szólás hasznossága is összevethető a prófétálás hasznosságával. Isten szólhat általa, elmondhatja a titkait, a kijelentéseit, az akaratát az Ő Lelke által. Isten maga szólhat a nyelveken szóláson keresztül. A nyelveken szólás a kinyilatkoztatás egyik formája lehet. Isten népének is szólhat. A nyelvek jelül lehetnek a hitetleneknek. Hiszen ha egy hitetlen hallja a saját nyelvén az evangéliumot egy olyan valakitől, aki korábban nem beszélte a nyelvét, akkor ez olyan hatással lehet rá, mint az első pünkösdkor volt a hallgatókra, amikor sokan megtértek. A nyelveken szólás nem arra való, hogy hivalkodjunk vele. Ha a nyelveken szólás ajándékával élni akarunk a gyülekezetben, akkor fontos, hogy betartsuk a Pál által felállított szabályokat. A nyelveken szólásnak akkor van helye a gyülekezeti liturgiában, ha van olyan valaki is, aki meg tudja magyarázni. Ez persze nem jelenti azt, hogy magunkban nem imádkozhatnánk nyelveken a gyülekezeti alkalmakon. Illetve, természetesen imádkozhatunk nyelveken szűkebb körben is, amikor hitetlenek nincsenek jelen. A korintusiak a nyelveken szólást felsőbbrendűnek tekintették a többi ajándéknál. Isten azonban nem a káosz Istene, a gyülekezetben rendnek kell lennie. Fontos, hogy minden illendően és rendben történjék.

Inkább épülni szeretnél, vagy másokat építeni? Ha te magad szeretnél épülni, akkor szükséged van a nyelveken szólásra. Ha másokat szeretnél építeni, akkor a nyelveken szólás magyarázatára vagy pedig a prófétálás ajándékára van pl. szükséged.

Ha jelen van a nyelveken szólás ajándéka az életedben, akkor használjad elsősorban a személyes imaéletedben, hogy épülj általa. Akkoriban a zsinagógákban az volt a megszokott, hogy az egyik oldalon ültek a férfiak, a másikon pedig a nők. Ha valamelyik nő nem értett valamit, és hangosan odaszólt a másik oldalon ülő férjének, akkor ez nyílván zavaró lehetett. Ezért mondta Pál, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. A feleségek tehát, ha meg akarnak tudni valamit, akkor otthon kérdezzék meg a férjüket. Pál tehát nem azt tiltja meg az asszonyoknak, hogy imádkozzanak vagy prófétáljanak a gyülekezetben. Vagyis nem azt tiltja meg nekik, hogy a lelki ajándékaikat használják a gyülekezetben, hanem azt, hogy odakiáltsanak a férjüknek, amikor nem értenek valamit, abban a reményben, hogy férjük azt majd elmagyarázza nekik az istentisztelet közben. Tehát a nők sincsenek kizárva a kegyelmi ajándékok használatának a lehetőségéből. Gondold végig, hogyan állsz a kegyelmi ajándékokkal?

Szükséged van rájuk? Akkor kérjed buzgón, hogy gazdagabban kiáradjon rád a Szentlélek és az ajándékai is nyilvánvalók legyenek az életedben! Szolgálj azzal az ajándékkal, amit kaptál alázattal az Ő dicsőségére! Úgy érzed háttérbe szorultak a kegyelmi ajándékok az életedben? Tisztítsd meg a szívedet, és kérjed a Szentlélek ajándékait. Pál apostol azt tanácsolta Timóteusnak, hogy gerjessze fel a kegyelmi ajándékot, amely benne van. Te is gerjeszd fel a kegyelmi ajándékot, amely benned van! Ne ásd el! Nem azért kaptad, hanem hogy használd Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére!Comments

comments powered by Disqus