Hallgassd meg itt Biblia

„Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. „ Isten céllal teremtette az embert. Azzal a céllal, hogy az Ő képmása legyen ebben a világban. Hogyan élsz ebben a világban, úgy, mint Isten képmása? Ez a fejezet Ádám nemzetség táblázata. A nemzetség táblázatok első ránézésre unalmas, száraz olvasmányok. Legszívesebben kihagynánk ezeket a fejezeteket a Biblia-olvasás során. Ugyanezt a nemzetség táblázatot azonban kibővítve megtaláljuk az Újszövetségben is, a Lukács evangéliuma 3. fejezetében. Itt a Mózes könyvében még csak Ádám nemzetség táblázataként, a Lukács evangéliumában pedig tovább folytatva Jézus nemzetség táblázataként. Mert Istennek az volt a terve, hogy elküldi Jézust erre a földre. Amikor elkezdtem készülni és kezdtem elolvasni ezt a fejezetet, először megijedtem, mert először azt gondoltam, hogy nem fogok tudni másról beszélni, csak arról, hogy régen, az özönvíz előtt lényesen tovább éltek az emberek, mint most. De aztán ahogy végig olvastam a fejezetet megnyugodtam. Találtam ugyanis üzenetet ebben a fejezetben is nem is egyet, többet is. Arról olvastunk, hogy Ádám élt és meghalt, majd utána Sét is élt és meghalt és sorolhatnám tovább a neveket. Még Metúselah-ról is ezt olvassuk, hogy élt és meghalt. Igaz ő igen hosszú ideig élt, 969 évig, vagyis matuzsálemi kort ért meg, de utána mégis meghalt. Vagyis a bűnbeesett ember életét könyörtelenül beárnyékolja a halál. Vagyis, akik megszülettünk, élünk ki hosszabb, ki pedig rövidebb ideig és utána meghalunk. Az azonban, hogy hol töltjük a halálunk után az örökkévalóságot, az az életünkben döl el! Ha Isten szerint éltünk, akkor nincs miért félnünk a haláltól. Zsoltárok 23:4 „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;” A halál ugyanis nem a vég, hanem valaminek a kezdete. Azoknak, akik hitben éltek, az Istennel való örök együttlét kezdete. Jézus azt mondja: " Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;" János 11:25. Van azonban egy másik lehetőség is. Ez a lehetőség eddig igen keveseknek adatott meg, pl. Énóknak. Róla azt olvassuk, hogy nem látott halált, „és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten”, elragadtatott. Illés volt még az, akit Isten elragadott. És azt most még nem tudhatjuk, hogy nekünk megadatik-e ez a kiváltság, hogy részünk lehet-e az elragadtatásban, vagyis, hogy a mi életünkben jön-e vissza az Úr? Ha szentül élsz, akkor nincs miért félned Jézus visszajövetelétől! Várod-e, sóvárogsz-e utána, hogy mindig vele lehess? A fölolvasott igeszakaszban van egy vers, a 24., amiről külön is érdemes beszélni és amin érdemes elgondolkodni. Egy igazi gyöngyszem! Milyen jó, hogy ez a fejezetet sem hagytuk ki, nem ugrottuk át! 24Énók az Istennel járt… Énók életének rövid, tömör, de velős jellemzése ez. Mit jelent ez? Először is azt, hogy Énok találkozott Istennel. Sőt nem csak találkozott vele, hanem ismerte is Istent. Azt jelenti, hogy folyamatosan szoros kapcsolatban volt Istennel. Azt jelenti, hogy a céljai megegyeztek Isten céljaival. Az volt neki fontos, ami Istennek. Nem lehet úgy együtt járni valakivel, hogy mindketten mást akarnak. Ámos 3:3 "járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?" Fontos kérdés: Akarsz-e Istennel járni? Lehet, hogy vannak most olyan dolgok az életedben, amiket el kell hagynod, ha Istennel szeretnél járni, de megéri. Ha Istennel szeretnél járni, akkor nem élhetsz bűnben! Hajlandó vagy-e magadat alávetni Isten akaratának? Ki tudod-e mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te? Ha a magad feje szerint választott úton akarsz járni, akkor hogyan várod azt, hogy Isten veled legyen? Ha Istennel szeretnél járni, akkor az Ő akarata szerint kell élned! Nem mindegy hogyan élsz! Ha Istennel szeretnél járni, akkor a céljaidnak egyezniük kell Isten céljaival! Időnként előre futsz, és elvárnád Istentől, hogy megáldja a lépéseidet? Vagy máskor pedig Isten mögött kullogsz, és csodálkozol, ugyan miért sürget annyira? Énók Istennel járt, nem szaladt előre, és nem is maradt le. Nem Énók próbálta meghatározni az irányt, hanem hagyta, hogy Isten vezesse. Igényled-e, hogy téged is vezessen, irányítson? A saját akaratodat próbálod érvényre juttatni, vagy engeded, hogy Ő vezessen? Énók szerette Istent, és Isten is szerette Énókot. Isten szeret Téged is! Te is szereted Őt? Szereted-e Őt annyira, hogy egész életedben vele szeretnél járni? Énók szeretett Istennel lenni. És Isten is szeretett Énókkal lenni. Neked milyen az Istennel való kapcsolatod? Mély, belsőséges, vagy csak felületes, futólagos? Mennyi időt töltesz Istennel? Ahogy élsz, ahogy viselkedsz, vajon kedves-e az Istennek? Gyönyörködik-e Isten benned? Vizsgáld meg az életedet! Mik azok a dolgok, amikkel Isten valószínűleg nem vállalna közösséget? A választás a tied! Megtiszteltetésnek tartod-e, hogy az élő Istennel járhatsz? Vagy fontosabb a barátok, és a munkatársak véleménye? Kinek a tetszését keresed? Rólad el lehet-e mondani, hogy Istennel jársz? Énok korában már sok ember élt a földön és a gonoszság is elhatalmasodott. Énok Noé dédapja volt. Tudjuk, hogy Noé idejében Isten özönvizet bocsátott a földre, mert annyira elszaporodott már a gonoszság. Júdás 1:14-15 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak." Ezek szerint Énok hite és Istenhez való tartozása nyilvánvaló volt a környezete számára. Énók nem rejtette véka alá a hitét és a meggyőződését. Ez a prófécia nyílván nem tetszett a hitetleneknek. Rólad tudják-e a környezetedben élők, hogy hívő vagy? Énók élete tehát nem lehetett könnyű. Szentül megmaradni Isten mellett a szentségtelen világban soha sem könnyű. De megéri! Énok kitartott. Nem azonosult a világgal. Nyíltan vállalta hitét. Te meg tudsz-e maradni szentül ebben a szentségtelen világban? Vagy próbálsz alkalmazkodni, hajlani a világ felé? Ki tudsz-e tartani? 1Jn 2,15-17 15 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. 16 Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. 17 A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Istent szereted, vagy a világot? Mind a kettőt egyszerre nem lehet! Ádám gyermekei közül csak kettőről mondja a Biblia, hogy hívők voltak: Ábelről és Sétről. Ábel meghalt Kain keze által. Sét családjában kezdték el segítségül hívni az Úr nevét. Énók Sét leszármazottja volt, tehát a hit vonalához tartozott. Zsidók 11:5 „Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.” Énók Istenre bízta az életét. Hitben járt, nem pedig látásban. Akarsz-e a hit vonalához tartozni? Hit nélkül nem tudsz Istennel járni! Énók teljes életkora mindössze 365 év volt, míg az akkori emberek akár több mint 900 évig is éltek. Miért élt csupán ilyen rövid ideig, hiszen Istennel járt? Valószínűleg ilyen rövid idő alatt is sikerült elvégeznie azt a feladatot, amit Istentől kapott és Isten magához vette, hiszen nála jobb helye volt. Énók teljes, tartalmas, gazdag életet élt. A gazdag, tartalmas életet nem a hosszúsága határozza meg, hanem az, hogy Istennel járt-e az ember? Énokon kívül Illés volt még, aki szintén ugyanabban a speciális jutalomban részesült, hogy nem látott halált, hanem Isten magához vette. Érdemes-e Istennel járni? A válasz erre a kérdésre: igen. Miért? Mert ha Istennel jársz, akkor soha sem vagy egyedül. Ha Istennel jársz, tudod hova vezet az utad. A hívő embernek is vannak nehézségei, de ezekben is Istennel járhat. Ha Istennel jársz, nincs mitől félned, biztonságban vagy. Énók előképe annak, hogy Jézus visszajön az övéiért, és elragadja őket, hogy mindig vele legyenek. Készen vagy-e a Jézussal való találkozásra? Várod-e? Ha ma jönne vissza, hogyan találna téged? Isten arra hív téged, hogy vele járj! Nagyon nagy kiváltság, hogy maga az élő Isten arra hív téged, hogy vele járj, hogy az Ő közelében élj, hogy légy vele közösségben. A tanítványok Jézussal jártak, látták a csodáit, hallották a tanításait. Ha Jézussal jársz, akkor te is láthatod a csodáit, és hallhatod a tanításait. Akarod-e? Énokon kívül Noéról mondja még az ige, hogy Istennel járt. Rólad mit mondana Isten? Azt, hogy vele jársz? Vagy azt, hogy nélküle? Adja meg az Úr, hogy rólad is igaz lehessen az, hogy Istennel jársz.Comments

comments powered by Disqus