Marti

Lukács 22, 46-62 | Lukács 22, 46-62 |
Júdás csókkal árulta el Jézust. Tudjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, ez azonban nem menti fel Júdást, nem csökkenti a felelősségét. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. Mégis közel engedte magához, nem zavarta el magától. Jézus Júdásnak is megmosta a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Júdás egyike volt a 12 tanítványnak. A legszűkebb körhöz tartozott. Mégis elárulta Jézust. Engem ez mélyen elgondolkodtat, hogy Jézus közelében is lehet az ember képmutató. Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
A jeruzsálemi templomban az asszonyok udvarában 13 trombita alakú persely volt elhelyezve, melyekbe más-más célra lehetett adakozni. Ezekbe dobhatták bele az adományokat mindazok, akik a templomban voltak. Sokan valószínűleg nem is gondolták, hogy Isten figyeli, hogy hogyan adakoznak. Isten tűzláng szemei előtt nincs semmi elrejtve. Ő látja még a legtitkosabb gondolatainkat is! Látja és tudja, hogy csak kötelességből adunk, vagy pedig örömmel, az Isten iránti hálából. Látja azt is, hogy mennyit költünk hiábavalóságokra, és mennyit szánunk az Úr dolgaira. Több

A Szmirnai gyülekezet | Jelenések 2:8-11 |
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Több

Ezsdrás 8
Lehet, hogy unalmasnak tűnik ennek a sok névnek a felolvasása. De jó, ha tudjuk, hogy Isten név szerint számon tart minket is. Téged is! És Isten számon tartja ígéreteit is. „Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. (Jer. 29:10) Több mint 1700 zsidó férfi indult el Babilonból Jeruzsálembe. Voltak köztük idősebbek, és fiatalabbak is. Több

Lukács 17 20-37
Isten országa és az Emberfia eljövetele Amikor a farizeusok megkérdezték tőle,hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van! A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok,amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Több

A Tékozló Fiú
Lukács 15:11-32 A tékozló fiú Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám,add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Több

Lukács 13:22-30
Lukács 13:22-30 22 Amikor Jeruzsálem felé tartott,városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. 23 Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: „Uram,kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Erre ő így felelt nekik: 24 „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun,mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Attól kezdve,hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! Több

Lukács 11:37-54
Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt,hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: „Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Több

Lukács 8:26-39
Noha Jézus elsősorban Izráel népéhez jött,mégis több esetben segített a pogányokon is. Erre példa a kapernaumi százados, akinek meggyógyította a szolgáját, vagy az a Tirus és Sidon vidékén élő asszony, akinek az ördögtől gyötört lányát szabadította meg, vagy a gadarai ördöngős is. Gadara, Galileával átellenben feküdt. Pogányok lakták, hiszen a zsidók nem tartottak disznót. Ez a történet bíztatást jelent a mi számunkra is, akik nem tartozunk test szerint a választott néphez, de hit által mégis Isten népéhez tartozhatunk! Több

Luk. 6:37-42
„Ne ítéljetek,és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” Példázatot is mondott nekik: „A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Több