Csaba

Lukács 22, 1-23 | Lukács 22, 1-23 |
A páska vacsorát a zsidók minden évben megtartották. Nem volt disznóhús, hanem sült bárány. Ma is megemlékeznek arról, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból. A zsidók 400 évet voltak Egyiptomban. Sokat kellett dolgozniuk. Sokat sírtak és imádkoztak. Isten elküldte Mózest, hogy kihozza őket onnan. Volt 10 csapás. A fáraó nem akarta őket elengedni. Minden elsőszülöttnek meg kellett halni Egyiptomban. Egy egy éves hím bárányt kellett levágni, és a vérével be kellett kenni az ajtófélfát. Több

Lukács 20, 40-47 | Lukács 20, 40-47 |
Némelyek azért mentek oda Jézushoz a kérdéseikkel, hogy tőrbe csalják Őt. A farizeusok és a saddúceusok máshogy látták a feltámadást. A saddúceusok ragaszkodtak Mózes 5 könyvének betű szerinti megtartásához, és nem fogadták el a feltámadást. A vallásosságuk csak külsőségekben nyílvánult meg. Jó helyre fordultak a kérdésükkel, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor, akinek 7 férje is volt? Jézus válasza leforrázta őket. Isten mindig azt válaszolja, amire éppen szükségünk van. A saddúceusok zsákutcába kerültek. Több

A Szárdiszi gyülekezet | Jelenések 3, 1-6 |
Szárdisz az ókorban pompás város volt, ma egy romhalmaz. 500 m magas fennsíkra épült. Kelet és nyugat találkozott itt. Itt vertek először arany és ezüst érméket. Pál apostol hozta ide az evangéliumot. Jézus szeme látta az akkori szárdiszi gyülekezetet is. Látta, hogy az a neved, hogy élsz. Jó ezt hallani. De jött a következő tagmondat, hogy halott vagy. Mind kevés, amit tettünk? Jézus jól lát mindent. Nekünk is szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Több

Csabai gondolat | Zsolt. 69:10 |
Jézus mellett sok minden lehet a szívünkben. A templom méltatlan lett az árusok miatt Jézus idejében. A gazdagodás lett a meghatározó, nem az Istennel való találkozás. Öröm, hogy élünk. Sok beteg van körülöttünk. Vannak, aki meghalnak. Hol van a tűz az életedben? A tűz melegít. Ha kiveszek a tűzből egy fadarabot, az elalszik. Nehéz egyedül, de ezért van a gyülekezet. Amikor együtt vagyunk, Jézus is itt van. Amikor imádkozunk, a szivünk felhevül, feltüzesedik. Több

Lukács 19:1-10 | Lukács 19:1-10 |
A korábbi csodák sokasága jelezte, hogy Isten országa elérkezett. Jerikó fontos kereskedelmi útvonalon feküdt, ahol sok adót be lehetett szedni. Zákeus volt a fő adószedö. A zsidók útálták. A függetlenségük elvesztésére emlékeztette őket. Zákeus útált, de gazdag ember volt. Sokszor több pénzt szedett be, mint kellett volna. Bármit megtehetett. Rengeteg pénze volt, de milyen áron? Nem tudta élvezni a gazdagságot. A pénz nem boldogít. Egyedül volt, kirekesztve. Jézus jött, és Zákeus látni akarta Őt. Több

Ezsdrás 9
Ez egy nagyon őszinte imádság volt, ami a bűnöket a nevén nevezte. A zsidók az idegen népekből vettek maguknak és fiaiknak feleséget, amit Isten tiltott. Isten nem akarta, hogy a szent mag felhíguljon, hiszen az idegen népek bálványimádók voltak. Isten nem akarta, hogy felhíguljon a szentség. Isten megígérte, ha hozzá ragaszkodnak, akkor Ő megáldja öket. Nem mindegy, mit engedsz be az életedbe. Isten szabadságot ígér. Ezsdrás a haját és a szakállát is tépte a rossz hír hallatán. Több

Lukács 17 11-19
11 „Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé,Samária és Galilea között haladt át. 12 Amint beért egy faluba,szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. 15 Egyikük pedig,amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál,és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Több

Lk 15,8-10
Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van,és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? 9Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. 10Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” Ezzel a három verssel folytatódik a múlt héten olvasott elveszett bárányról szóló történet. Az egész 15. Több

Lukács 14:1-14
Jézus meggyógyít egy vízkórost szombaton 1 Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni,azok figyelték őt. 2 Íme,ott egy vízkóros ember került elébe. 3 Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: Szabad-e szombaton gyógyítani,vagy nem? 4 De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget,meggyógyította és elbocsátotta. 5 Hozzájuk pedig így szólt: Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba,vajon nem húzza-e ki azonnal? 6 Nem tudtak erre mit felelni. Több

Lukács 12:35-48
Intés vigyázásra 35 Legyen derekatok felövezve,és lámpásotok meggyújtva. 36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez,akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák,akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek,hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38 És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg,és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Több