Csaba

Csabai gondolat | Zsolt. 69:10 |
Jézus mellett sok minden lehet a szívünkben. A templom méltatlan lett az árusok miatt Jézus idejében. A gazdagodás lett a meghatározó, nem az Istennel való találkozás. Öröm, hogy élünk. Sok beteg van körülöttünk. Vannak, aki meghalnak. Hol van a tűz az életedben? A tűz melegít. Ha kiveszek a tűzből egy fadarabot, az elalszik. Nehéz egyedül, de ezért van a gyülekezet. Amikor együtt vagyunk, Jézus is itt van. Amikor imádkozunk, a szivünk felhevül, feltüzesedik. Több

Lukács 19:1-10 | Lukács 19:1-10 |
A korábbi csodák sokasága jelezte, hogy Isten országa elérkezett. Jerikó fontos kereskedelmi útvonalon feküdt, ahol sok adót be lehetett szedni. Zákeus volt a fő adószedö. A zsidók útálták. A függetlenségük elvesztésére emlékeztette őket. Zákeus útált, de gazdag ember volt. Sokszor több pénzt szedett be, mint kellett volna. Bármit megtehetett. Rengeteg pénze volt, de milyen áron? Nem tudta élvezni a gazdagságot. A pénz nem boldogít. Egyedül volt, kirekesztve. Jézus jött, és Zákeus látni akarta Őt. Több

Ezsdrás 9
Ez egy nagyon őszinte imádság volt, ami a bűnöket a nevén nevezte. A zsidók az idegen népekből vettek maguknak és fiaiknak feleséget, amit Isten tiltott. Isten nem akarta, hogy a szent mag felhíguljon, hiszen az idegen népek bálványimádók voltak. Isten nem akarta, hogy felhíguljon a szentség. Isten megígérte, ha hozzá ragaszkodnak, akkor Ő megáldja öket. Nem mindegy, mit engedsz be az életedbe. Isten szabadságot ígér. Ezsdrás a haját és a szakállát is tépte a rossz hír hallatán. Több

Lukács 17 11-19
11 „Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé,Samária és Galilea között haladt át. 12 Amint beért egy faluba,szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 13 és kiáltozva kérték: Jézus,Mester, könyörülj rajtunk! 14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. 15 Egyikük pedig,amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. 16 Arcra borult Jézus lábánál,és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Több

Lk 15,8-10
Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van,és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? 9Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. 10Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” Ezzel a három verssel folytatódik a múlt héten olvasott elveszett bárányról szóló történet. Az egész 15. Több

Lukács 14:1-14
Jézus meggyógyít egy vízkórost szombaton 1 Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni,azok figyelték őt. 2 Íme,ott egy vízkóros ember került elébe. 3 Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: Szabad-e szombaton gyógyítani,vagy nem? 4 De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget,meggyógyította és elbocsátotta. 5 Hozzájuk pedig így szólt: Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba,vajon nem húzza-e ki azonnal? 6 Nem tudtak erre mit felelni. Több

Lukács 12:35-48
Intés vigyázásra 35 Legyen derekatok felövezve,és lámpásotok meggyújtva. 36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez,akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák,akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek,hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38 És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg,és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Több

Advent2020 - 3

Lukács 8:22-26
2Történt egy napon,hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: Menjünk át a tó túlsó partjára! És elindultak. 23Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. 24Odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. 25Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Több

Luk. 7:18-23
Jól teszed,ha Jézust várod A raboskodó Jánoshoz is eljutottak a hírek Jézusról,bármilyen vastag falai is voltak a börtönnek. Az Úr óriási tetteinek híre nem áll meg a börtönfalaknál. Bárcsak így lenne ez ma is, hogy minden fogságban lévő akár börtönben ülő, akár a szenvedélyeivel küszködő, akár a betegségek fogságában vergődő ember meghallaná Isten tetteit és üzenetét! Ez többek között a mi feladatunk, eljuttatni a híreket hozzájuk. jól teszed,ha Jézust várod,mert a kétségeidet bizakodássá fordítja Több