Lukács 20, 1-8

Lukács 20, 1-8

Igehirdető: Marti

Sorozat: Lukács

Topics:

Dátum: Február 20, 2022

Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: „Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” Ő pedig így válaszolt nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit; mondjátok meg nekem: Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől?” Ők pedig így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk: emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt.” Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.”

Jézus amerre járt, hatalommal cselekedett. Ahol Jézus megjelent, ott a vak látott, a béna járt, a bélpoklos megtisztult, az ördögtől megszállott megszabadult, sőt még a halott is feltámadt. Jézus lecsendesítette a háborgó tengert, és ezreket lakatott jól néhány kenyérből és darabka halból. A vizet borrá változtatta. Azt mondta Lévinek, hogy „Kövess engem!” – és az fölkelt és követte. Kiűzte a templomból a pénzváltókat és az árusokat. Úgy tanított, hogy elálmélkodtak rajta, mert hatalommal szólt. Volt hatalma arra is, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, hogy megbocsátsa a bűnöket. Aki Jézust látta, látta az Atyát. Isteni hatalmánál fogva örök üdvösséget, megváltást is ad azoknak, akik Tőle kérik.

A főpapok, az írástudók és a vének megkérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal cselekszi ezeket? Milyen hatalommal tesz csodákat? Milyen hatalommal tanít, és milyen hatalommal hirdeti az evangéliumot és milyen hatalommal tisztítja meg a templomot? Milyen hatalommal bocsátja meg a bűnöket? Ki adta neki ezt a hatalmat? A kérdéseik elsődleges célja az volt, hogy tőrbe csalják, hogy meg tudják valamivel vádolni, hogy félre tudják tenni Őt az útból. Zavarba akarták hozni Jézust. Tulajdonképpen nem is a választ akarták hallani, hanem azt, amit ők szerettek volna hallani. Hogyan lehetséges, hogy nem ismerték fel, hogy Jézus csodái önmagukért beszélnek, és azt jelentik, hogy Isten országa elérkezett! Hiszen tudniuk kellett, hogy ilyen csodákat csak Isten erejével lehet megtenni! A bűnöket csak Isten tudja megbocsátani! Hogy lehet, hogy nem ismerték fel, hogy Ő a Messiás? Hogyan lehet, hogy ennyire süketek és vakok voltak? Jézus nem adott választ nekik. Miért? Mert Jézus annak válaszol, aki őszintén keresi Őt és Tőle vár választ. Azoknak viszont nem válaszol, akik gőgösen, vádaskodva akarják Őt számon-kérni. A vallási vezetőket sértette, hogy Jézus elítélte a templomban folytatott istentelen cselekedeteket, amiket ők megtűrtek, sőt részt is vettek bennük. Féltették a hatalmukat. Ezzel a fellépésükkel is azt bizonyították, hogy mennyire alkalmatlanok voltak arra, hogy a nép vezetői legyenek. Jézus nem volt megalkuvó. Akkor is vállalta azt a szolgálatot, amiért az Atya elküldte Őt erre a világba, ha ezért az életével kellett fizetnie. A vezetők szerették volna Jézus tekintélyét csökkenteni, ehelyett viszont a saját tekintélyük csökkent.

Te mit kérdezel Jézustól? Milyen szándékkal teszed fel a kérdéseidet? Az, amit kérdezel, elárul Téged. A hitetlen kérdésre nincs válasz. Nikodémus azt kérdezte hogyan lehet újjászületni? A gazdag ifjú azt kérdezte, mit kell tennie, hogy az örök életet elnyerje? Te mit kérdezel Jézustól? Ha azt kérdezed az Úrtól, hogy mit cselekedjek? Vagy, hogy milyen szolgálatban szeretnél látni Uram? Ha őszintén tudni szeretnéd, mi a terve és az akarata a Te életedben, akkor meg fogja Neked mutatni. Jézus meg szeretné tisztítani a Te templomodat is. Ha Hozzá fordulsz bűnbánattal, és bevallod Neki, hogy sokszor nem tudtál hinni, és meg sem hallottad az Ő szavát, és kéred, hogy bocsásson meg, akkor Ő megbocsát, helyreállít és megtisztít.

Aki csapdát állít másnak, az maga is csapdába esik. A főpapok, az írástudók és a vének félrevonultak, hogy megvitassák, mit feleljenek Jézusnak. Próbáltak túljárni Jézus eszén. De Jézus még a gondolataikat is látta, hiszen az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng. Nem helyeselhették, hogy János Istentől volt, de nem is tagadhatták. És végül azt mondták, hogy nem tudják, hogy János keresztsége a mennyből való volt-e. Pedig nagyon is jól tudták. Ha viszont bevallották volna, akkor beismerték volna a vereségüket. Ezt viszont nem akarták. Ezzel kimondták maguk fölött az ítéletet. Nem akartak hinni János útkészítő beszédének, és ennek az lett a következménye, hogy Jézusnak sem tudtak hinni. Jézus nem mondta meg nekik nyíltan, hogy milyen hatalommal cselekszik. Ezzel is rá akarta őket ébreszteni arra, hogy a hitetlenséget választották Isten helyett! Jézus ezzel arra utalt, hogy Ő is ugyanonnan kapta a hatalmát, ahonnan Keresztelő János is. Tudták ezt a zsidó vezetők is. Csak azt szerették volna, hogy Jézus mondja ki, hogy aztán istenkáromlással vádolhassák. Már eldöntötték, hogy megölik, csak a módját keresték, hogy miként tegyék meg. Korábban azt mondták Róla, hogy Belzebub segítségével tesz csodákat. Itt már körvonalazódott a golgotai kereszt. Jézus pontosan tudta mit gondolnak róla. Most még Jézus bölcsen kitért a kérdés elől, most még nem volt itt a nyílt válasz ideje.

Keresztelő János szembe ment az akkori vallási rendszer értékeivel. Azt hirdette, hogy elég a keresztség és a megtérés a bűnbocsánat elnyeréséhez. Nem szükséges elzarándokolni Jeruzsálembe, nem szükséges bárányt áldozni és templomadót fizetni ahhoz, hogy bocsánatot nyerj. Keresztelő János hatalma Isten igéjének igazságából fakadt. János Isten küldötte volt. Jézust az írástudók, a főpapok és a vének állandóan szemmel tartották. Mindig azt figyelték, hogy mibe lehet belekötni? Mit ártott nekik Jézus? Miért gyűlölték ennyire? Mert Neki az Atya akarata volt a legfontosabb, és ez bőven elég volt arra, hogy gyűlölje Őt a világ.

Téged is figyelnek. Szemmel tartanak, hogy mit csinálsz. Lehet, hogy olyanok is vannak, akik egyenesen gyűlölnek, mert más értékrendet követsz, mint ők. Jézus nem sértődött meg. Nem haragudott azokra, akik ártani próbáltak Neki. Mindvégig közösségben maradt az Atyával. Szerette még azokat is, akik bántották. Azzal, hogy nem mondta ki nyíltan a válasz, Jézus azzal is segíteni próbált. Azt szerette volna elérni, hogy rájöjjenek, hogy ki is Ő valójában.

Ha föltetted az Úrnak azt a kérdést, hogy mit akar, hogy cselekedjél? Lehet, hogy neked is azt mondja, mint a sareptai özvegyasszonynak. Amid van, azt add nekem! A sareptai özvegyasszonynak szinte semmije nem volt csak egy marék lisztje és egy kevés olaja. Ha lett volna több olaja és lisztje, lehet, hogy azt mondta volna, megpróbáljuk kihúzni az éhség végéig. Az asszony viszont teljesen tudatában volt szegénységének, és hittel tudott cselekedni, mert nem sok veszteni-valója volt. Ha nem ad Illésnek, akkor csak egyszer tudott volna még valami lepényt sütni. Ha ad Illésnek, és ő nem mondott volna igazat, akkor is csak egy kis lepénnyel lett volna kevesebbje. Mindkét esetben rövid időn belül meghaltak volna a fiával együtt. Ezért inkább hittel ráállt arra, amit Illés mondott, és átélte a csodát. Először Illésnek sütött, és csak utána maguknak, és nem fogyott el a vékából liszt és a korsóból olaj mindaddig, míg újból eső nem lett. Ha el tudod fogadni, hogy szegény vagy, nincsen semmid, és szükséged van Jézusra, akkor Ő megszabadít, és átélheted csodáit! Ha kész vagy odaadni az Ő kezébe azt a keveset, amid van, akkor Ő megáldja azt és elég lesz. Higgy Neki!

Jézus nekünk is adott hatalmat. A Jézustól kapott hatalom nélkül semmit sem tehetünk. Akkor tudunk hitelesen szolgálni, ha a megbízást erre Jézustól kaptuk. Hatalmat kaptunk arra, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy felmutassuk Krisztust ebben a világban. Éljünk hát úgy, mint Krisztus követei! Szolgáljunk a Szentlélek erejével!

Engedd most, hogy Jézus is kérdezzen Tőled. Tudod-e honnan van a hatalmam? Hiszed-e, hogy az enyém minden hatalom mennyen és földön? Hiszel-e bennem igazán? Tudod-e, hogy nekem semmi sem lehetetlen? Elhiszed-e, hogy én ki tudlak hozni abból a nehézségből, amiben éppen most vagy? Hiszed-e, hogy megbocsátottam a bűneidet?

Gondold át a válaszaidat ezekre a kérdésekre, és élj úgy, mint Jézus megváltott gyermeke! Légy só és világosság a körülötted lévők számára!

Kérdések:

Miben tapasztaltad meg, hogy Jézus hatalommal cselekedett az életedben? El tudod-e fogadni, ha Jézus nem válaszol azonnal a kérdésedre, vagy nem úgy válaszol, mint ahogy Te azt szeretnéd? Mit kérdezett most Tőled az Úr?