Luk. 6:12-16

Igehirdető: Csaba

Sorozat: Lukács

Dátum: Március 29, 2020

Isten szeretné,hogy közel kerülj hozzá

Ebben a történetben nem igazán olvasunk a Jézustól már megszokott óriási,fantasztikus csodáról, semmi országháborító, törvényszegő magatartás nincs benne, de mégis bekerült a Bibliába, mert fontos dolgot örökített meg számunkra.

Jézus egy hegyen imával töltött egy egész éjszakát,majd reggel kiválasztott 12 embert, akiket tanítani kezdett.

Jézusról tudjuk,hogy földi szolgálata idején nagyon elfoglalt volt, rengeteget utazott, nagyon sok emberrel foglalkozott, gyógyított, beszélgetett, és nem utolsó sorban az Atyával beszélgetett, az egyik éjszakát pihenés és alvás helyett az Atyával töltötte.

Hogyan tudunk közel kerülni Istenhez?

 1. Félrevonulni a világ zajától,felmenni a hegyre/ belső szobába.

Jézus az egyik este,felment egy hegyre, elvonult a világ zajától, egy kicsit távolabb az emberektől és közelebb az Atyához, mert fontos dolgot kellett vele megbeszélni, mielőtt jó döntést hoz. Bibliaolvasó emberként már korábban is tapasztalhattuk,hogy a hegyeken mindig történik valami érdekes és fontos dolog,

 • pl. Ábrahám és Izsák története Mórijá hegyén az Úr gondot visel
 • a Sínai hegyi törvényadás ezeknek a törvényeknek a mai napig megvannak a hatásuk a jogrend,az élet-, a tulajdon-, az igazság védelme, a tiszteletadás fontossága
 • Illés próféta Kármel hegyi története teljesen nyilvánvalóvá lett ki is az igaz Isten és milyen az igaz Isten

Ha csupán a hegyeken történik valami izgalmas akkor mi itt Szegeden kimaradunk ezekből az izgalmakból,mert egyetlen darab hegyünk sincsen? Ha nincsen, akkor csináljunk? Szegedi szeméthegy nem igazán lehet a „jóillatú” imádság helye. Vagy ha van hitünk,akkor imádkozzunk, hogy pl. egy távoli lakatlan hegy jöjjön ide Szeged mellé. Istent eddig úgy ismertem meg,hogy ő nemcsak a hegyek Istene, hanem az alföld Istene is. Ha nincs is hegyünk,ahová felmehetünk imádkozni, van belső szobánk, ahová elvonulhatunk.

Amikor a templomok kiürülnek,akkor a belső szobáknak meg kell telniük! Az ima beszélgetés,sokszor érzem azt, hogy az ima az egy szent dolog – tényleg az - és csak bizonyos témákat érintek,amiről illik beszélni és kell is beszélni Istennel a jól megtanult és berögzült kánaáni nyelven és kánaáni hangszínen. Mindenről lehet beszélni,beszélgetni. minden témát meg lehet Istennel beszélni. Nincs kivétel. Kísértéseim,félelmeim, a laza erkölcs beszivárog a gondolataimba és mint a vírus átprogramozza azt a jót,amit eddig Isten elvégzett már bennem, a helyeset rossznak gondolom,a jót pedig rossznak és elavultnak

Imádság – levegővétel – COVID 19 a légzést támadja meg! az imádságot támadja az imádságtalalnság vírusa,nem a hegyek hiánya okozza a kevés imádságomat, hanem a szívem,lelkem állapota, hogy engedek a „majd később” gondolatnak. Ha megnéznénk az el nem mondott imádságok halmazát,mennyi lenne az eredmény? Pedig az el nem mondott imádságokat már nem lehet pótolni! Az imádság helyett mással töltött idő elszállt,azt már nem lehet visszahozni!

 1. Beszélgetés Istennel

A beszélgetés,a párbeszéd általában közelebb hozza feleket egymáshoz. Azzal, hogy kimondunk magunkról dolgokat,kitárulkozunk jobban megismerjük egymást. Sok-sok beszélgetés után már képesek vagyunk „megjósolni” hogyan fog a másik reagálni bizonyos mondatainkra.

 • Ha valamikor,akkor most itt van az ideje az imádságnak A jelen történéseivel Isten nem azt akarja,hogy még jobban eltávolodjunk tőle, hanem inkább azt, hogy kicsit álljunk le,maradjunk otthon, forduljunk őfelé, kerüljünk hozzá közelebb
 • ima egy emberért - Ábrahám Izsák a hegyen nem olvassuk,hogy Ábrahám milyen szavakkal imádkozott,pedig gondolom azt tette, hiszen ha Szodoma igaz embereiért tudott alkudozni Istennel,akkor a saját fiáért is imádkozott
 • ima egy nemzetért,Mózes egy egész nemzetért imádkozott – aranyborjú imádása után Isten el akarta törölni a föld színéről a frissen megszabadított zsidó népet Mózes Isten bocsánatáért esedezett,érveket is hozott fel, miért ne tegye meg ezt az Úr –Isten meghallgatta Mózest
 • ima az emberiséért,Jézus ez egész emberiségért imádkozott és tette le az életét ez egész emberiség megváltása volt a cél

Az imaszolgálat egyáltalán nem látványos szolgálat,de sorsfordító szolgálat lehet mind egyéni,mind közösségi, mind nemzeti szinten - az ima meghatározhatja a jövőt. Azt mondjuk úgy is úgy lesz,ahogy az Úr akarja akkor meg minek annyit imádkozni. Ez nagyon passzív hozzáállás. Ha a családtagok nem beszélnek egymással,akkor nagyon sokszor elmennek egymás gondolatai mellett,rengeteg félreértés adódik az át nem beszélt dolgok miatt,rengeteg téves következtetés, rengeteg elkerülhető feszültség adódik ezek miatt és rengeteg álmatlan éjszaka,ami majd szintén újabb feszültséget gerjeszt és ennek soha nem lesz vége pusztán azért mert a családtagok nem beszélték meg azokat a dolgokat,amelyeket csak beszélgetéssel, párbeszéddel lehet megoldani. Sokszor én sem értem Istent,miért történnek meg a rossz dolgok, miért kell meghalni a 37 éves brit nagykövet helyettesnek? Miért fogy ki olyan hamar a bankszámlámról a pénz? Sokszor még magamat sem értem,miért vagyok képes nem imádkozni normálisan,rendszeresen annyit, amennyi szükséges lenne? Az imáink igenis hatással lehetnek a jövőre nézve. Ha Mózes könyörgésével,imájával elérte, hogy Isten megkegyelmezzen a népnek,akkor a mi imánk is elérhetik azt, ha azt vér komolyan tesszük a mi népünkért. Jézus mondta kérjetek és adatik,meglesz az, amit kérsz a jövőben!!! Nem az ima a biztosíték arra,hogy meglesz az mit kérsz, de ez az egyik jól bevált eszköz,amin keresztül Isten nagysága, ereje, hatalma megnyilvánul. Éljünk ezzel! Ha kell éjjel – szervezzünk imaéjszakát a járvány megállításáért ,az emberek ébredéséért stb! Nem azért jobb imádkozni éjszaka,mert akkor Isten jobban ráér, hanem akkor nyugodtabb minden én is,te is nem zavar semmi és senki, jobban tudok Istenre figyelni. Mózeshez csak a 7. napon szólt az Úr addig várnia kellett,nekem sokszor még 7 perc is soknak tűnik!

Az imát nem az ember,hanem az Isten „találta ki” ő kezdeményezte a beszélgetést. Ő kezdett el beszélgetni Ádámmal,ő kezdett beszélgetni Ábrahámmal, Ő kezdett el beszélgetni Mózessel,ő kezdett el beszélgetni 12 évesen a Templomban a tanult teológiai professzorokkal,szerintem Isten ma is kezdeményezi a beszélgetést, de mi sajnos sokszor meg sem halljuk azt,hogy szólítgat, mert olyan nagy az egyéb zaj körülöttünk,bennünk

 1. Tanítvánnyá lenni

Jézus egy egész éjszakát szánt oda,hogy megbeszélje az Atyával kiket vegyen maga mellé,kiket tanítson, kiknek jelentse ki, hogy Ő a Megváltó

Elképzelem a beszélgetést,hogy mennek sorra az embereken és átbeszélik, ki lesz az alkalmas az apostoli szolgálatra.

Péter – de hát ő 3-szor fog megtagadni életem legnehezebb óráiban

János és Jakab – mennydörgés fiai – még a szemük is villámokat szór,hát nem éppen barátságos emberek

Tamás – nem fog hinni bennem,ha már feltámadtam

Júdásról ne is beszéljünk – ellopja a pénzt,el fog árulni

Simon a terrorista,zelota

Csupa „gáz” emberek,hát mi lesz ebből, biztos jó döntés lesz ez?

Nem volt köztük egy teológus sem,egy tanult ember sem, csupa egyszerű, kevésbé iskolázott ember. Sokszor könnyebb azokat tanítani,akik kevésbé tanultak, mert szabad az elméjük az új dolgok befogadására. Saul tanult ember volt,hallotta István vértanú prédikációját,hallotta Isten üzenetét, de akkor még nem hitte, hogy igaz az evangélium. Neki a törvény tisztelete és hagyományokhoz való ragaszkodás sokkal fontosabb volt,mint Isten aktuális üzenetének befogadása. Saulnak vakká kellett válnia a damaszkuszi úton,hogy láthassa Jézust.

Jézus a tanítványait nem az érdemük,nem az anyagi helyzetük, nem a társadalmi rangjuk,nem a minden téren tökéletességük alapján választotta, hanem azokat választotta,akikben észrevette a ragaszkodást Isten felé, észrevette az engedelmességet és azt is,hogy majd később képesek lesznek meghalni Mesterükért.

A jó és fontos döntések imádságban születnek ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a tanítványok kiválasztását nagyon komolyan átbeszélt éjszaka előzte meg,ez olyan imádság volt, ami a mai napig meghatározza a mai világot.( A mi imádságaink ilyenek?) Ezek az emberek vitték világszerte a jó hírt,ha ezt ők nem teszik, akkor a mai világ teljesen másképp nézne ki és nemcsak a külsőleg,hanem a jogrend, a társadalom képe, az embereke gondolkodásmódja,a világlátás is más lenne, az öröklött építészeti, szobrászati, festészeti remekművek sem lennének és mi sem mennénk gyülibe vasárnaponként.

A hagyomány szerint Tamás Indiában evangélizált,lándzsával döfték át András Fekete-tenger körül evangélizált X alakú keresztre feszítették és még 2 napig hirdette az evangéliumot.

Bertalant Arábiában hirdette Isten üzenetét megkínozták,majd lefejezték Jánost forró olajba mártották,de túlélte és Patmosz szigetére száműzték

A jó és fontos döntések imádságban születnek ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Megtérésem – egy jó döntés volt ,nem bántam meg, gyülekezeti hely váltás sok ima előzte meg – azt gondolom nem bántuk meg

Istennek ma is szüksége van tanítványokra azért,mert a tanítványokat akarja használni munkája elvégzésére. Az emberek világában embereket akar használni az emberek megmentésére,vigasztalására. Egymás előtt,mint emberek hitelesek vagyunk, ismerjük a különféle,de hasonló módon átélt érzéseket, tudjuk jól, miről beszél a gyászoló feleség,mert mi is átéltünk hasonló dolgokat, jól tudjuk miről beszél a munkanélkülivé lett ember,mert valamelyikünk már biztosan volt ilyen helyzetben és nagyon jól tudja milyen érzés is az. Ismerjük,milyen az, ha nyomasztanak a bűneink, a hazugságaink,a haragvó természetünk. De azt is tudjuk, milyen érzés az, ha kisbaba születik és együtt tudunk örülni.

Akkor is közelebb tudsz kerülni Istenhez,ha a tanítványává leszel. A tanítvány attól lesz az,hogy hajlandó tanulni mesterétől, ha elismeri, hogy a mester jobban tudja a dolgokat. Elismeri a Mester hitelességét – elismeri azt,hogy azért tudja amit tud mert már csinálta,átélte, része volt benne. Nem a levegőbe beszél. Ez nem jelenti a párbeszéd nélküli megmondom és kész tanítást,hanem a kölcsönös tiszteleten nyugvó és a dialógust kezdeményező,kölcsönös bizalmon alapuló, nem számon kérő tanítást jelenti. Jézus ilyen volt és ilyen ma is.

Legyél Jézus tanítványa ill. ha már az vagy maradj Jézus tanítványa!

Kérdések:

 • Milyen számodra az Isten közelsége ill. milyen az,ha Isten távol van, vagy éppen te vagy távol tőle?
 • Hogyan szoktál beszélgetni Istennel? Vannak állandó imatémáid,amikért kitartón könyörögsz Istenhez?
 • Mit tanultál Istentől az elmúlt időszakban?