Lukács 16. 16-18

Igehirdető: Balázs

Sorozat: Lukács

Dátum: Május 23, 2021

A törvény és a próféták Jánosig tartottak; azóta Isten országának örömhírét hirdetik,és mindenki erőszakkal igyekszik oda. Könnyebben múlik el ég és föld,mint hogy a törvényből egy vessző is elvesszen. Mindaz,aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör. Lk 16,16-18

Jézus - elsôre úgy gondolhatjuk - úgy beszél a Törvényrôl és a Prófétákról,az Öszövetség írásairól, mintha azok az ô eljöveteléig lettek volna érvényesek. Jézus azonban ennél sokkal többet mond. Az Ószövetség könyveiben található próféciák, jövendölések mind beteljesültek Jézus Krisztusban, olyan elôképekkel vannak tele, amik segítenek felismerni a Messiást. Ezt Ô is többször jelekkel igazolta és beszélt is errôl. Lukács evangéliuma szerint Jézus így szólt a tanítványokhoz Jeruzsálemhez közeledve: “Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. /Lk 18,31/ Jézus az írásokat igazolja maga is,nem érvényteleníti. A törvény azonban Jézus által nemcsak be lett töltve, de meg is lett haladva. Hiszen Jézus az, aki által üdvösségünk van: “és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” /ApCsel 4,12/ Jézus nem törli el a törvény rendelkezéseit,erre figyelmeztet a házasságtörést példaként említve, hanem teljesen betölti: példát ad életével az Isten akarata szerinti életrôl. Tôle valóban elfogadhatjuk, hogy az Ô példájának a követésére hív, hiszen nem kér olyat, amit maga elôbb meg nem valósított, meg nem tett volna. Jézus nemcsak a róla szóló jövendöléseket,az írásokat teljesítette be, de beteljesíti az életünkben a nekünk tett ígéreteket is: “Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesedik az ige, amely írva van:»Elnyelte a halált a diadal {Iz 25,8}.” /1Kor 15,54/ Jézus kereszthalála és feltámadása következtében a mi életünkben is gyümölcsöt hoz az örömhír,amit nekünk hirdettek, ha elfogadjuk Krisztust Megváltónak, életünk Urának és megtérünk. Új életünk van Ôáltala, de ezt az új életet nem tudjuk a magunk erejébôl élni, nem tudjuk saját erônkbôl magunkat Krisztus hasonlatosságára formálni. A szívünket egyedül Isten, aki alkotta, képes átformálni. Jézus ezért tesz egy titokzatos ígéretet a tanítványoknak,ami nekünk, hívôknek is szól, ez pünkösdkor teljesedik be: “Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” /Jn 16,7/ Így teljesül be Isten ígérete: “Egy szívet adok nekik és új lelket öntök beléjük; elveszem testükből a kőszívet,és hús-szívet adok nekik, hogy parancsaim szerint járjanak,és ítéleteimet megtartsák és megcselekedjék, és az én népemmé legyenek, én pedig az ő Istenükké legyek.” /Ez 11,19-20/ A Vigasztaló,a Szentlélek által tapasztaljuk meg, hogy a Mennyei Atya gyermekei vagyunk:“Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét, amelyben azt kiáltjuk: »Abba, Atyánk!«” /Róm 8,15/ Általa újulunk meg teljesen,“új teremtménnyé”/Gal 6,15/ leszünk. Krisztushoz is a Szentlélek által tartozhatunk: “Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke,az nem az övé.” /Róm 8,9/ Pünkösdkor nem más történik,mint hogy Jézus Krisztus Lelkét a hívôk megkapják. Az elsô pünkösdkor a Lélek volt az, aki megváltoztatta, átformálta a tanítványok szívét. Így teltek be erôvel, így vált életük középpontjává, számukra a legfontosabbá Krisztus. Ô tette a tanítványokat alkalmassá arra, hogy megértsék mindazt, emlékezzenek mindarra, amit Jézus tanított, és valóban megértsék, ki Ô. Pünkösdkor a Lélek most miránk is kiáradhat újra,hiszen az ígéret nekünk, hívôknek szól: “Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni.” /Jn 7,39/ Vágyunk Ôrá,várunk Rá?

Keredesek

  1. Tapasztaltad-e már,hogy Jézus Neked tett ígérete a Te életedben beteljesült?
  2. Nyitott vagy-e most area,hogy Isten Lelke a Te szívedbe is kiáradjon?