Lukács 17 20-37

Igehirdető: Marti

Sorozat: Lukács

Dátum: Június 20, 2021

Isten országa és az Emberfia eljövetele

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle,hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van! A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok,amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána! Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik. Két asszony őröl együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle: Hol, Uram? Ő pedig így felelt: Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is.

Jézus eljött 2000 évvel ezelőtt erre a Földre,és el fog jönni ismét. Az első eljövetelével utat nyitott a Mennybe mindazoknak, akik elfogadták a nekik felkínált kegyelmet, akik odaborultak a Golgotán a kereszt alá, és bűnbocsánatot nyertek. Ismét eljön majd teljes dicsőségben, hogy ítéljen élőket és holtakat. Megítéli az övéit is, és azokat is, akik ellenségesek voltak Vele. Számba veszi, hogy kik azok, akik elfogadták Őt, és kik azok, akik elutasították. Az első eljövetelekor alázatosan jött, egy istállóban született. A második eljövetelekor hatalommal jön. A második eljövetele váratlanul és hirtelen történik majd. Ezért fontos, hogy felkészüljünk rá még mielőtt megtörténne! Ne csak majd holnap kezdj el készülni a jövetelére, hanem kezdd el a készülést, még ma! Vegyük komolyan a figyelmeztetést! Ne próbáljuk kiszámítani, hogy mikor jön vissza, hanem a számolgatás helyett inkább legyünk készen az Ő jövetelére! Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, amikor jönni fog. Aki készen van, alig várja, hogy visszajöjjön! Akár fél óra múlva, akár holnap, akár egy év múlva, akár 10 év múlva jön, akár éjjel, akár nappal. Az biztos, hogy vissza fog jönni, akkor is, ha nem tudjuk mikor. Minden nappal közelebb vagyunk az Ő jöveteléhez. Ma közelebb van az Ő jövetele, mint tegnap volt. Most már az utolsó időkben élünk! Legyünk hálásak azért, hogy figyelmeztet minket az Ő igéjén keresztül, hogy legyünk hűségesek Hozzá! Bárcsak meghallanánk az Ő szelíd, halk szavát, és ez arra buzdítana minket, hogy elrendezzük mielőbb a dolgainkat Vele! Hiszen akkor minden kiderül majd, amit elkövettünk, amit elmulasztottunk, és amit nem rendeztünk el. Minden napvilágra jön! Akkor nyilvánvaló lesz minden szentségtelenségünk! Akkor már hiába magyarázkodunk! Mindenkinek magának kell elrendezni a dolgait! Nem dönthetsz más helyett!

Akik viszont megtisztultak,azokat, akik az övéi, azokat magához veszi, hogy Vele legyenek. Jézus második eljövetelét mindenütt látni lehet majd, és mindenki találkozni fog Vele, hogy számot adjon Előtte. Még azok is, akik semmibe vették a szavait, és megvetették Őt, azok is találkozni fognak Vele!

Mi az,ami visszatart most még Téged a Vele való találkozástól? Mi az, ami még túl fontos neked, ami miatt nem tudsz igazán felszabadultan Jézusra várni? Mi az, amit mindenképpen meg szeretnél még szerezni, mielőtt visszajönne? Jézus bármikor jöhet, légy tehát készen! A gyülekezet annyira élő és elven, amennyire várja az Urát. Te is annyira vagy élő, amennyire várod vissza Jézust! Jézus azt mondta,hogy „Isten országa közöttetek van!” Mit jelent ez? Isten közelségét megélhetjük ma is a hétköznapokon és az ünnepnapokon is! Ha Istennek szolgálunk, ha Vele közösségben vagyunk, akkor elérkezett közénk Isten országa már itt a földön. Ha a bűneinkre bocsánatot kaptunk, akkor Isten országa már köztünk van, bennünk van! Bárcsak olyan lenne az életünk, hogy Isten országa valóban közöttünk lehetne! Bárcsak közösséget tudna vállalni velünk Isten!

Noé napjaiban annyira megszaporodott már a gonoszság,hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett. A Noé idejében az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, csak éppen Istent nem keresték, jól megvoltak nélküle. Azt mondta Isten Noénak, hogy építsen bárkát, és menjen be a bárkába, hogy megmeneküljön az özönvíz pusztításától. Noé a szárazföld közepén kezdte építeni a hatalmas bárkát, amikor még semmi nem látszódott a közelgő katasztrófából. Biztosan sokan kinevették, és bolondnak tartották. Hiába figyelmeztette az embereket, azok nem vették komolyan, és semmit nem vettek észre a közelgő veszélyből mindaddig, amíg már túl késő nem lett. Amikor eljött az özönvíz, akkor már késő volt belátni, hogy mit kellett volna máshogy csinálni! Csak az menekült meg, aki bent volt a bárkában! Aki a bárkán kívül volt, meghalt. Menjünk hát be a bárkába addig, amíg még lehet! Vegyük komolyan a nekünk szóló figyelmeztetést!

Lót napjaiban is ettek,ittak, adtak, vettek, ültettek és építettek, mit sem sejtve, hogy az ítélet közeledik. Aki Sodomában maradt, mind meghalt, mert Sodoma megérett az ítéletre a sok bűn miatt, amit elkövettek. Lót megmenekült, a felesége azonban nem. Isten pedig őt is meg akarta menteni, de ő hátranézett, és meghalt. Pedig elindult ő is a szabadulás felé vezető úton, sőt már majdnem meg is menekült, végül a hitetlensége miatt mégis elveszett. Pedig hallotta idejében a figyelmeztetést. Ha megfogadta volna, életben maradhatott volna. Ő azonban nem tudott teljesen elszakadni Sodomától, és hátra nézett. Végül ugyanúgy elveszett, mint azok, akik el sem indultak onnan! Ha szól hozzád az Úr, megfogadod-e, vagy csak félig-meddig engedsz neki? Nem elég csak majdnem megmenekülni, hiszen akkor mégsem menekültél meg! Az nagyon jó, ha a lélek kész, de ha a test erőtlen, akkor mégsem lesz semmi abból, amit tenned kellene! Fuss ki Sodomából! Ne maradj tovább a bűnben! Ne tekints hátra, ne állj meg a környéken, hanem a hegyre menekülj, hogy el ne vessz! „Aki meg akarja tartani az életét,elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.” Lót meg akarta tartani az életét, a jólétet, és a gazdagságot választotta, végül azonban mindent elveszített. Ábrahám hajlandó volt minden földi előnyről lemondani. Neki többet jelentett a békesség, mint az anyagiak, így végül mindent megnyert.

Aki Jézussal él,annak nem kell félnie az Ő eljövetelétől, nem kell rettegnie a jövőtől, biztonságban lehet! Sőt alig várja, hogy minél előbb jöjjön, hogy minél előbb találkozhasson Vele!

Amikor azt olvassuk,hogy az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik, akkor adjunk hálát azért, hogy időben figyelmeztet minket, hogy el ne vesszünk! Nem azért mondja, hogy ijesztgessen, hanem azért, hogy jobb belátásra bírjon minket, még mielőtt túl késő lenne. „Aki azon a napon a háztetőn lesz,a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza!” Az Úr jövetelekor ne azzal foglalkozz, hogy mit vihetnél még magaddal. Akkor a féltve őrzött kincseid mind elveszítik értéküket. Akkor csak az számít, hogy az Úrral lehess. Ne kötődj semmihez jobban, mint Jézushoz! Hiszen mindent itt kell akkor hagynod! Semmit nem vihetsz magaddal! Csak az marad meg, amit Jézusért tettél!

Ahogy a keselyűk megtalálják az elhullott állatot,úgy lesz nyilvánvaló mindenki előtt az Ember Fiának eljövetele.

Ha tudod,hogy Jézus újból visszajön és meg kell állnod Előtte, akkor nem töltheted akárhogy a még hátralévő időt, hiszen számot kell majd adnod mindenről! Mindenről, amit tettél, és amit elmulasztottál! Most még van lehetőséged változtatni a dolgaidon! Bárcsak őszintén ki tudnád mondani: Jövel Uram Jézus!

Kérdések:

  • Őszintén várod-e Jézus visszajövetelét,vagy nem törődsz vele?
  • Hogyan várod az Urat,tétlenül, vagy szolgálatban?
  • El van-e már készítve a helyed a Mennyben?