Lukács 8: 1-3

Igehirdető: Belá

Sorozat: Lukács

Dátum: Június 7, 2020

Károli Gáspár » A Lukács írása szerint való Szent Evangéliom » 8. fejezet 1-3

És lőn ezután,hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, És némely asszonyok,akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, És Johanna,Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki.

I. Jézus hirdeti az Isten országát a 12-vel.


Ez mit jelent? Jézussal való találkozást,a békéltetés szolgálata = kibékülni Istennel

Márk Evangéliuma:1:15

És mondván: Bétölt az idő,és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.

Miből is áll az Isten országa?

Róma levél:14:17

Mert az Isten országa nem evés,nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Isten tökéletes akarata megvalósul! csodák ,jelek ,gyógyulások által. Mint az Úrtól tanult imádságban a miatyánkban:

Máté Evangéliuma:6:10

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,mint a mennyben, úgy a földön is.

Hol van az Isten országa? Ez egy földrajzi hely? Mintha kutatnunk kellene akár a földön,vagy a legmesszebb csillagokban vagy az egész univerzumban.

Lukács Evangéliuma:17:21

Sem azt nem mondják: Ímé itt,vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

Te mit hirdetsz? Az emberek ma is várják a jó híreket,amit a világból nem biztos hogy megkapnak ,hiszen ha bekapcsoljuk a rádiót televíziót vagy ellátogatunk egy hírportálra az interneten akkor nem biztos, hogy a lelkünknek megnyugvást találunk, sőt inkább csak békétlenséget! Te lehetsz az aki jó hírt viszel!

II. Korintus levél:5:19

Minthogy az Isten volt az,aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.

Jézus megkezdett munkáját folytatni ,só,fény és hegyen épített várossá válni!

I. Korintus levél:3:9

Mert Isten munkatársai vagyunk:

Ne felejtsük el,hogy valaki nekünk is hírdette az örömhírt,Isten hívó szavát amire igent mondtunk és ez prédikáció útján ért el hozzánk, a prédikáció lehet nem egy nagy gyülekezetben történt egy neves evangélistán keresztül, hanem egy személyes bizonyságon keresztül. Majd jött a személyes megtapasztalás, amikor találkoztunk az Úrral, mint a Samáriában lakóknak!

János Evangéliuma:4:42

És azt mondják vala az asszonynak,hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus.

Mi mindannyian prédikálhatunk sót maga az életünk lehet a prédikáció ,egy nagy felkiáltójel amely Istenre mutat!

II. Akik meggyógyulnak vele együtt mennek és azzal szolgálnak Jézusnak amilyük van a vagyonukkal!


Bázisként,Jézusnak női követői vannak és a kor ezt elég furcsának sőt botránynak ítélte. Az ige arról számol be, hogy ezek a nők tisztátalan lelkektől ,sőt ördögöktől szabadultak meg. El tudjuk képzelni micsoda nyomorúságban van valaki aki szenvedélybeteg, vagy valami függőségben szenved? (többen azt gondolom igen!)

  • Milyen élete lehetett?

  • Milyen eltorzult lehetett a személyisége?

  • Milyen messzire került attól a személytől akinek az Isten alkotta?

Micsoda gyötrelem amire Istennek meg vanna a válaszai! Ő nem tud elmenni a teremtménye ,az ember mellett aki szenved ,az ellenség csapdájában mentálisan és fizikálisan! Istennek nincs lehetetlen ,Jézusnak adta a felhatalmazást a helyreállításra! Meglátni az Isten teremtményét a másik emberben még ha az jelenleg torzult vagy kifordult állapotban van is, ez a feladatunk! Számtalanszor elmegyünk ezek mellett az emberek mellet,hogy nem a mi feladatunk és szolgálatunk,majd jön egy gyakorlottabb szolgáló aki törődik velük…

Szomorúan tapasztalom ,hogy a kultúrák és sokszor az is amelyben élünk még mindig megkülönbözteti a nőket hátrányukra és ne is beszéljünk azokról a kultúrákról ahol a nőt nem is tartják ember számba! Nap mint nap tapasztalom,hogy az egyedülálló,özvegy vagy elvált nők mennyi harcot vívnak ők és sajnos teljesen megkülönböztetett bánásmódra számíthatnak az egész társadalom részéről (mert nincs mellettük férfi?) . Olyan csodálatos példa számomra ,ahogyan Jézus a Nőkkel törődik és ezt a példát szeretném követni én is!

III.


Ma is sokan adakoznak az evangélium terjedésért,hogy legyenek főállású misszionáriusok és ez csodálatos dolog, de minket nem mentesít a Krisztusi parancs alól hogy másokat tanítvánnyá tegyünk, nem a sajátjainkká hanem Jézus tanítványaivá!

Máté Evangéliuma:28:19

Elmenvén azért,tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Nekünk is azzal kell szolgálnunk amink van,lehet az anyagi javainkkal a szellemi tudásunkkal vagy éppen a fizikális erönkkel. Modhatom azt,hogy az enyém és valóban ez igaz,de mindenemet úgy kaptam és ezt nem szabad elfelednünk!

1 Kor.4:7

…Mid van ugyanis,amit nem kaptál volna? …

Isten nem vár el többet tőlünk mint amire képesek vagyunk,hiszen Ő alkotott! A talentumjainknak megfelelően szolgáljunk! Megosztani a bizonyságainkat,hogy Isten milyen betegségekből ,gyötrelmekből, szenvedélyekből szabadított meg! Az emberek várják az Örömhírt !A családjainkban, a munkahelyeinken, a baráti körünkben. A világ tele van rossz hírrel, de mi jó hírrel szolgálhatunk! Istennek legyen hála ezért!

Náhum könyve:1:15

Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet.

… és nem csak a hegyeken hanem lehet ezt a békességet hirdetni az Alföldön is! ☺