Lukács 13:31-35

Igehirdető: Belá

Sorozat: Lukács

Dátum: Március 21, 2021

31 Egyszer néhány farizeus jött Jézushoz. Ezt mondták neki: „Menj el innen máshová,mert Heródes meg akar öletni téged!” 32 De Jézus így felelt nekik: „Menjetek,és mondjátok meg annak a rókának, hogy ma és holnap gonosz szellemeket űzök ki az emberekből, és gyógyítok, de a harmadik napon befejezem a munkámat. 33 Ma,holnap és holnapután még úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy egy próféta máshol haljon meg, mint Jeruzsálemben! 34 Jeruzsálem,Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket Isten hozzád küld! Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok! 35 Bizony elhagyatottá lesz a házatok! Igazán mondom nektek: mostantól fogva nem láttok engem,addig a napig, amikor ezt mondjátok: »Áldott, aki az ÚR nevében jön!

Istennek a bűneset óta megvolt a terve ,hogy helyreállítsa a kapcsolatunkat amely elveszett! Nem akármi forog kockán hanem a világ megmentése! Jézus küldetéstudata olyan csodálatos,hogy nem esik kétségbe a fenyegetéstől ami a világi hatalom részéről érkezik,mert tudja,hogy mi a feladata ,az Atyától van elhívása ,a bűnös ember megváltása ,és a jelek a csodák amelyek követik erről tesznek tanúságot! Nekünk is tudatosan ezt kellene tennünk tudván azt,hogy még az életünk is Isten kezében van és mindannyiunknak adott feladatot Jézus, az ,,Új parancsot" a szeretet parancsát! Pál apostol is erről a lelkületről tesz tanúságot: Ap.csel 20:24 De nem számít még az életem sem. Csak az érdekel,hogy célhoz érjek, és elvégezzem a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám: hogy hirdessem az örömhírt Isten kegyelméről. Az ellenségünk szándéka,hogy elbizonytalanítson bennünket sőt akár megfélemlítsen,ezáltal elvonva a figyelmünket a küldetésünkről! Amit Isten velünk tett (megváltott,megmosott,megszentelt)azt csak mi tudjuk továbbadni másoknak a személyes bizonyságaink által mindezt nem félelemből hanem hálából,vállalva a gyengeségeinket beismerve bukásainkat és azt,hogy szükségünk van Istenre ,ezáltal is másokat az Istennel való kapcsolat keresésére bátorítani! A helyreállás,gyógyulás mindenki számára elérhető ,és ennek a lehetőségét megmutatni! Vannak napok amik nem könnyűek és ilyenkor válik nyilvánvalóvá mi is van a szívünkben! Sőt vannak körülöttünk olyan emberek akiket kifejezetten kihívás szeretni! Fény és só lenni ezekben a nehéz időszakokban,ezért is van nagy szükségünk az ,,én" időre amit Istennel a belső szobámban tölthetek és ebből tudok meríteni! Sokan az elmúlt évet átokként élik meg,de nekünk észre kell vennünk a lehetőséget,hogy Isten készít bennünket a menyasszonyt miközben a világ vajúdik és várja testben megjelenni az Isten fiait! (Róma 8:19) Ha zörget a szívünk ajtaján az ellenség ( számtalanszor félelem köntösébe bújva)bátran küldjük ajtót nyitni a Házigazdát Jézust hiszen nagyobb aki bennünk van,mint aki ellenünk! (1 János 4:4) Ne engedjük meg,hogy eltántorítson bennünket az ellenség a küldetéstudatunktól,sőt,lehet bennünket is szívesen megköveznének az örömhírért amit hirdetünk,és hogy a bűnt bűnnek nevezzük! Isten mégis a békéltetés szolgálatával bízott meg mindannyiunkat! Ma is szeretné azokat a kiscsibéket vagy tévelygő bárányokat megkeresni,egybegyűjteni! ,és hol lehetnénk a legnagyobb biztonságban ha nem az Ő védelmező karjaiban? 2 Kor 5:20 Ezért úgy élünk az emberek között,mint Krisztus követei. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk: „Krisztus helyett kérünk, béküljetek ki Istennel!” Ha gyaláznak bennünket ezért ,egy néhány fejezetben korábban Jézus boldognak nevez,sőt még jutalmat is említ! (Lukács 6:22-23) És valóban áldottak vagyunk ha az Úr nevében járunk követségben,amit sajnos a világ nem ismer be,hiszen látjuk,hogy sokszor üresek a ,,házaik" igyekszenek mindenféle szeméttel megtölteni csak az Igazi Úr előtt nem hajlandóak megnyitni az ajtót,hogy bemenvén velük vacsoráljon! Pedig elérkezhetne a felismerés pillanata mindenki számára,meglátni Jézust a másik emberben,és amit mi már tudunk,hogy ,,Áldott,aki az Úr nevében jön!" Igen áldottak vagyunk ha az Úr nevében járunk követségben a Szent Lélek vezetése által! Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai,aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet,( Ésa. 52:7 ) Az Úr Isten lelke van én rajtam azért,mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét,( Ésa. 61:1-2 )