A Szmirnai gyülekezet

Jelenések 2:8-11

Igehirdető: Marti

Sorozat: A jelenések gyülekezetei

Topics:

Dátum: Január 9, 2022

A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.

A Jelenések könyvének szerzője megbízást kapott arra, hogy leírja, amit a Lélek jelentett ki neki. A Jelenések könyvében hét Kis-Ázsiában lévő gyülekezetnek küldött üzenet van feljegyezve, amiből megtudhatták, hogy milyennek tartja őket Isten. Ha kellett, akkor megtérésre intette őket, ha pedig arra volt szükségük, akkor bátorította őket. Ezek közül most a szmirnabelieknek írt levelet olvastuk. A címzett a szmirnai gyülekezet, de nekünk is van üzenete. Hozzánk is szól az Úr ezeken a verseken keresztül is. Nyissuk meg a szívünket, hogy célba érjen Isten szava nálunk! Ez a legrövidebb üzenet a hét közül, mégis sok mondanivalója van.

Jézus „az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt”. Nem véletlenül hangsúlyozza Jézus, hogy Ő az első. Szmirna az ókor legszebb kis-ázsiai városának számított. Szmirna gazdag kereskedőváros volt, mintegy 50 km távolságra, északra Efézustól. A mai Törökország nyugati részében helyezkedett el. Szmirna városa igyekezett mindenben megfelelni Rómának, és próbált eleget tenni a császárkultusznak. Ha egy római császár Kis-Ázsiába látogatott, biztosan elment Szmirnába is. Szmirnában az emberek mindenben elsők akartak lenni. Itt építettek először templomot Tibérius császár tiszteletére. Ezért hangsúlyozza Jézus, hogy Ő az első. Nem Tibérius császár, vagy Domitianus római császár, sem pedig a római istenek. Nem ők az elsők, hanem Jézus Krisztus! A Te életedben ki az első? Ki a legfontosabb? Ő az, aki feltámadt a halálból. Győzelmet aratott a halál felett. Övé lesz majd az utolsó szó is az ítélet napján! A szmirnai gyülekezetet nem marasztalja el az Úr, hanem kitartásra buzdítja, bátorítja és vígasztalja őket. Megerősíti őket hitükben, hogy győztesek legyenek. ”Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről” – mondja az Úr a szmirnai gyülekezetnek. Az Úr tud a Te nyomorúságodról is, bármi is legyen az! Lehet anyagi nehézség, betegség, vagy csalódottság! Lehet, hogy nem azt kaptad az élettől, amit vártál. Az Úr tudja, és megért. Ismeri a nehézségeidet. A szmirnai gyülekezetnek nem volt könnyű dolga. A pogányok üldözték azokat, akik más Istent imádtak. A szmirnában élő zsidók, pedig nem fogadták el Jézust, így az övéit sem. A szmirnai maroknyi gyülekezet szorongattatások, és üldöztetések között élt. A hitük miatt a gyűlölet egyre csak fokozódott irántuk. A levél nem titkolja el azt sem, hogy lesznek a gyülekezet tagjai között olyanok, akikre szenvedés vár. A szenvedésnek azonban Isten határt szab, így csak egy ideig fog tartani. Így a szenvedés idején is ott pislákol a remény, hogy nem tart örökké. A „10 napig” tartó nyomorúság a valóságban 10 évig tartó üldözés hullámot jelentett és i.u. 313-ban Constantinus császár türelmi rendeletével ért véget. A prófétai időszámításban egy nap egy évnek felel meg. Ez. 4,5 „Napokban kifejezve adtam meg büntetésük éveit…” Némelyek börtönbe kerültek, de nem mindenki. Isten mindig hagy maradékot, mert Ő kegyelmes. Nem szűnhet meg a teljes gyülekezet! Kellenek, akik tovább hirdetik az evangéliumot! Isten igéje nincs bilincsbe verve!

A szmirnaiaknak bőven lett volna okuk a félelemre, de az Úr azt mondta nekik: „Ne félj!” Ha okod lenne is a félelemre, az Úr Neked is azt mondja: Ne félj! Ő veled van a nehézségek között is!

A szmirna szó a mirhából származtatható, mely jó illatot jelent. A mirha a mirha cserje kérge felmetszésével gyűjthető értékes gyanta. A szmirnában élő hívők minél inkább üldözték őket, annál csodálatosabb illat áradt belőlük.

Polükarposz a szmirnai gyülekezet vezetője volt. Elfogásakor arra kérték, hogy tagadja meg Krisztust, és tegyen hűségesküt a császár iránt, akkor megmenekülhet a vértanuságtól. Polükarposz azonban inkább a halált választotta, de nem tagadta meg Urát, hűséges maradt Hozzá egészen a halálig.

A szmirnai gyülekezet lehet, hogy anyagilag szegény volt, de lélekben gazdag. A szmirnai gyülekezetet Jézus gazdagnak látta, hiszen megtalálta a legértékesebb igazgyöngyöt, Isten országát. A szmirnai gyülekezet esetében a szegénységük nem az Isten iránti hűtlenségüket jelezte. A szegénységükben tapasztalhatták meg igazán, hogy Isten gondoskodik róluk. Igazi hívőként élni mindig nehéz. Ragaszkodni a bibliai igazságokhoz nem könnyű. Jézus nem ígért nehézségektől mentes életet az övéinek, de azt igen, hogy velünk lesz a nehézségek és megpróbáltatások között is! A keskeny út nyomorúsággal teli út, de az üdvösségre vezet! És aki mindvégig kitart, hervadhatatlan koszorút, az élet koronáját kapja jutalmul. Mindazok, akik végig hűségesek maradnak, megérdemlik az élet koronáját. Az eredeti görög szöveg pontos fordítása szerint a „korona” nem az uralkodók által viselt koronára utal, inkább koszorúnak kellene nevezni, amit az akkori sportversenyek győztesei kaptak. A győzelmi koszorút babérlevelekből fonták, hiszen az sokáig megmaradt. Később a babérkoszorút ezüstből, és aranyból formálták, hogy jelezzék a győzelem értékét és a helyezést. A koszorú volt tehát a kitartó győztes megérdemelt jutalma. Szmirna az ókorban híres volt az ott megrendezett sportversenyekről, így ezt a hasonlatot nagyon jól értették ott. Akkoriban megtiszteltetés volt Szmirnában versenyezni, hiszen ide csak a legjobbak jutottak el. Szmirnában mindenki tudta, micsoda kitartás és hűség kell ahhoz, hogy valaki elsőként érjen a célba, hogy ne adja fel a küzdelmet, még azelőtt, mielőtt célba érkezne. Aki győz, az jutalmat kap. Te csak azért győzhetsz, mert Jézus előbb győzött. Ha hűséges maradsz Hozzá, akkor Te is győztes lehetsz a Győztessel!

Ugyanez a görög szó jelöli azt a tövisből font koronát is, amit Jézus fejére tettek keresztre feszítése előtt. Jézus a kereszten aratott győzelmet a bűn fölött. Mit jelent hűnek lenni? Ahhoz tudok hűséges maradni, akit tiszta szívemből szeretek. Ragaszkodom hozzá, megbecsülöm, mert fontos a számomra. Kitartok mellette. Megbízom benne. Kész vagyok áldozatot is hozni érte. Nem számít, mi mindent nem tehetek meg azért, hogy hűséges maradjak hozzá. A hűség és a megelégedettség összetartoznak. Minden hűtlenség forrása az elégedetlenség.

A Te hűséged meddig tart? Csak addig, amíg nem kell áldozatot vállalni érte, amíg nem származik hátrányod belőle? Vagy kész vagy kiállni a nehéz időkben is az igazság mellett? Az Urat követni csak hűségesen érdemes, úgy, hogy egy egész életen át kitartunk Mellette. Ha csak fél-szívvel követjük az Urat, akkor nem kapunk végül koronát. Ha hitben látjuk a hűségért járó koronát, akkor könnyebb hűnek maradni.

Az első halál, a testünk halála. A második halál pedig az örök kárhozat, az Istentől való végleges elszakítottság. Hűséggel és kitartással elkerülhetjük az örök kárhozatot, és jutalmul kapjuk az örök életet. Isten olyat készít az Őt szeretőknek, ami minden képzeletünket felülmúlja.

Hűséges tudsz-e lenni a munkahelyeden, a családban, a gyülekezetben, és Jézushoz? Hűséges tudsz-e maradni a kísértések, a csábítások és a vágyaid ellenére is?

Isten hű marad akkor is, ha mi hűtlenkedünk! Ha most megláttad, hogy hűtlen vagy, akkor borulj oda a kereszt alá, és kérjed az Urat, hogy bocsássa meg hűtlenségedet, és állítson helyre! Az Atya visszafogadta a hűtlen, tékozló fiát. Jézus megbocsátott az Őt hűtlenül megtagadó Péternek. Neked is megbocsát, ha őszintén kéred!

Sidrák, Misák és Abednégó a tüzes kemencébe kerültek, mert hűségesek maradtak Istenükhöz. József börtönbe került, de nem volt hajlandó megalkudni. Hűségük „jutalmaként” tüzes kemencét, illetve börtönt kaptak, de tudjuk Isten ott sem hagyta magukra őket. Ruth hűsége jutalmául belekerült Isten tervébe, és ősanyja lett Dávid királynak. Illés prófétát táplálta Isten az éhség idején is, a hollók által, illetve az özvegyasszony csodálatosan megszaporított olaja és lisztje által, mert hűségesen szolgálta Urát. Ha hűségesen szolgálod az Urat, akkor Te is átélheted a csodáit a nehézségek között is! A világ várja az Isten fiainak megjelenését, akik hűségesen szolgálják az Urat, akiknek az életében láthatóvá válik Isten nagysága!

Isten mindig hűséges hozzánk, és tőlünk is elvárja, hogy azok legyünk! Teremjük a Lélek egyik gyümölcsét a hűséget 2022-ben is a többi gyümölccsel együtt! Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

Kérdések:

Megtapasztaltad-e már, hogy Isten csodát tedd, mert hűséges voltál? Miben bátorított most Téged az Úr? Első-e Jézus az életedben, akkor is, ha minden jól megy, és akkor is, ha nehézségeid vannak?