Marti

Megmaradás és békesség | Luk. 18, 1-8 Fil. 4, 6-7 |
Nem tudjuk milyen ügy miatt kereste fel ez az özvegyasszony a bírót újból és újból …

Az Atya mindent kinyilatkoztat nekünk | Máté 11:25 - 30 |
A mai igeszakasz így kezdődött: Abban az időben…

Hogyan imádkozzunk | Máté 6:5-8 |
Ez a néhány igevers arról szól, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan ne. Jézus itt arról tanított, hogy hogyan lehet jól imádkozni és hogyan rosszul. Az imádság nem arra való, hogy lássák az emberek a kegyességünket és megdicsérjenek érte. Az imádság áldásos, ha jól csináljuk, de semmit nem ér, ha rossz a motiváció. Az imádság nem embereknek szól, hanem Istennek! Ó, bárcsak megengednénk, hogy Isten kitakarítson az imádságainkból mindent, ami nem oda való! Több

2 Krónikák 32, 1-8 | 2 Krónikák 32, 1-8 |
2 Krónikák 32, 1-8 32 Ezek után a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött Szanhérib asszír király, és betört Júdába. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. 2 Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört, és Jeruzsálemet készül megtámadni, 3 tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül levő forrásokat. Azok támogatták őt. 4 Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön át folyt, mert ezt mondták: Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek? Több

2 Krónikák 29, 12-19 | 2 Krónikák 29, 12-19 |
Isten név szerint számon tart mindenkit, aki Hozzá tartozik, akit arra hívott el, hogy Őt szolgálja. Téged is név szerint számon tart, mint a lévitákat is, hiszen Hozzá tartozol! Arra szólít fel most Isten, hogy szenteld meg magadat! Ez kegyelem! El is törölhetne azért, mert vétkeztél. Ha végrehajtaná igazságos ítéletét, akkor elkárhoznánk, de Ő most még kegyelemmel megtérésre hív! Ő nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Több

Lukács 22, 46-62 | Lukács 22, 46-62 |
Júdás csókkal árulta el Jézust. Tudjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, ez azonban nem menti fel Júdást, nem csökkenti a felelősségét. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni. Mégis közel engedte magához, nem zavarta el magától. Jézus Júdásnak is megmosta a lábát, ugyanúgy, mint a többi tanítványnak. Júdás egyike volt a 12 tanítványnak. A legszűkebb körhöz tartozott. Mégis elárulta Jézust. Engem ez mélyen elgondolkodtat, hogy Jézus közelében is lehet az ember képmutató. Több

Lukács 21, 1-4 | Lukács 21, 1-4 |
A jeruzsálemi templomban az asszonyok udvarában 13 trombita alakú persely volt elhelyezve, melyekbe más-más célra lehetett adakozni. Ezekbe dobhatták bele az adományokat mindazok, akik a templomban voltak. Sokan valószínűleg nem is gondolták, hogy Isten figyeli, hogy hogyan adakoznak. Isten tűzláng szemei előtt nincs semmi elrejtve. Ő látja még a legtitkosabb gondolatainkat is! Látja és tudja, hogy csak kötelességből adunk, vagy pedig örömmel, az Isten iránti hálából. Látja azt is, hogy mennyit költünk hiábavalóságokra, és mennyit szánunk az Úr dolgaira. Több

Lukács 20, 1-8 | Lukács 20, 1-8 |
Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: „Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” Ő pedig így válaszolt nekik: „Én is kérdezek tőletek valamit; mondjátok meg nekem: Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől?” Ők pedig így tanakodtak egymás között: „Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Több

A Szmirnai gyülekezet | Jelenések 2:8-11 |
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Több

Ezsdrás 8
Lehet, hogy unalmasnak tűnik ennek a sok névnek a felolvasása. De jó, ha tudjuk, hogy Isten név szerint számon tart minket is. Téged is! És Isten számon tartja ígéreteit is. „Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. (Jer. 29:10) Több mint 1700 zsidó férfi indult el Babilonból Jeruzsálembe. Voltak köztük idősebbek, és fiatalabbak is. Több