Igehirdetések

A Tékozló Fiú
Lukács 15:11-32 A tékozló fiú Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám,add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Több

Lk 15,8-10
Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van,és elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? 9Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. 10Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” Ezzel a három verssel folytatódik a múlt héten olvasott elveszett bárányról szóló történet. Az egész 15. Több

Az Elveszett Juh
Lukács 15,1–7 1 A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek,hogy hallgassák őt. 2 A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad magához,és együtt eszik velük. 3 Ő ezt a példázatot mondta nekik: 4 Ha valakinek közületek száz juha van,és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5 És ha megtalálta,felveszi a vállára örömében, 6 hazamegy,összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Több

Lukács 14,25–35
z előző,a múlt heti szakaszban, de a következőben is azt láthattuk, és fogjuk látni, hogy az Isten országába az arra méltatlanok mehetnek be. Legalábbis nem azok, akik magukat és akiket általában a vallásos emberek méltóknak tartottak. Hanem a szegények, vakok, csonka-bonkák, sőt bárki jött-ment, akit bekényszerítettek. Mai igénkben azt látjuk,hogy mégis nagy árat kell fizetni azért, hogy Isten országának polgárai, hogy Jézus követői, tanítványok lehessünk. Igénk ezt háromszor is negatívan fogalmazza meg. Több

Példabeszéd Az Ünnepi Lakomáról – Életkupon Nekünk
Lk 14,15-23 15 Az egyik vendég ennek hallatára így szólt hozzá: »Boldog,aki asztalhoz ülhet az Isten országában!« 16 Ő pedig ezt válaszolta: »Egy ember nagy vendégséget rendezett és sokakat meghívott. 17 A vacsora órájában elküldte szolgáját,hogy szóljon a meghívottaknak: ‘Jöjjetek, mert már minden el van készítve!’ 18 De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az első azt mondta neki: ‘Földet vettem,el kell mennem megnézni; kérlek, ments ki engem!’ 19 A másik meg azt mondta: ‘Öt pár ökröt vettem,megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem! Több

Husvet 2021
Lukas 24:13-35 :sup:13 Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek,amely Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, :sup:14 és beszélgettek egymással mindarról,ami történt. :sup:15 Miközben beszélgettek,és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. :sup:16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. :sup:17 Ő pedig így szólt hozzájuk: “Miről beszélgettek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak. :sup:18 Majd megszólalt az egyik,név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban? Több

Lukács 14:1-14
Jézus meggyógyít egy vízkórost szombaton 1 Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni,azok figyelték őt. 2 Íme,ott egy vízkóros ember került elébe. 3 Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: Szabad-e szombaton gyógyítani,vagy nem? 4 De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget,meggyógyította és elbocsátotta. 5 Hozzájuk pedig így szólt: Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba,vajon nem húzza-e ki azonnal? 6 Nem tudtak erre mit felelni. Több

Lukács 13:31-35
31 Egyszer néhány farizeus jött Jézushoz. Ezt mondták neki: „Menj el innen máshová,mert Heródes meg akar öletni téged!” 32 De Jézus így felelt nekik: „Menjetek,és mondjátok meg annak a rókának, hogy ma és holnap gonosz szellemeket űzök ki az emberekből, és gyógyítok, de a harmadik napon befejezem a munkámat. 33 Ma,holnap és holnapután még úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy egy próféta máshol haljon meg, mint Jeruzsálemben! 34 Jeruzsálem,Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket Isten hozzád küld! Több

Lukács 13:22-30
Lukács 13:22-30 22 Amikor Jeruzsálem felé tartott,városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. 23 Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: „Uram,kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Erre ő így felelt nekik: 24 „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun,mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Attól kezdve,hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! Több

Lukács 13:18-20
Imába és imádatba vetünk magot itt a 10:30 - https://meet.google.com/kbb-gsnv-chm