Igehirdetések

Lukács 11:33-35

Advent2020 - 4

Advent2020 - 3

Advent2020 - 2

Advent2020 - 1

Lukács 9:18-20
Korábban Jézus erővel teli tetteket vitt véghez. Ördögöket űzött,halottakat támasztott, lecsendesítette a vihart, meggyógyította a betegeket és hirdette az Isten országát. Mindazok, akik ott voltak, ők is részesei voltak a csodáknak. Ezek után kérdezte meg Jézus, hogy kinek tartja Őt a tömeg, illetve kinek tartják Őt a tanítványok? Jézusnak nem volt arra szüksége, hogy az emberek igazolják Őt. Jézus azért kérdezte meg, hogy kiderüljön, a tanítványok tudják-e a választ. Így a tanítványok jobban elmélyülhettek abban, hogy Ő kicsoda. Több

Lukács 9:1-9
12 tanítvány kiküldésének az volt az előzménye,hogy Jézus elhívta és tanította őket, látták Őt betegeket meggyógyítani, halottakat feltámasztani és lecsendesíteni a vihart. Mindezt a tanítványok is átélték. Most Jézus elküldte őket, hogy ők is ugyanezeket tegyék. Fontos, hogy nekünk is legyenek átéléseink. Jézus ma is ugyanaz, mint akkor. Ha kérjük az Urat,Ő majd cselekedni fog. A Szentlélekkel betöltekezhetünk. Szükségünk van arra, hogy Jézus erői jelen legyenek az életünkben. Az Úr újabb alkalmakat akar nekünk adni, hogy Őt megismerjük. Több

Lukács 8:40-56
A nép várta Jézust. Gadarából elküldték,itt pedig várták. Én várom-e Jézust? Jézustól erő áradt ki. Belőle ma is erő árad! Ma is van lehetőség Őt megérinteni. Ő várja is, hogy megérintjük. Milyen nehéz lehetett ennek az asszonynak az élete ezzel a betegséggel. Biztos szégyellte, mégis elmondta, hogy mi történt vele. Ha akkor ez az asszony elszaladt volna, akkor mi sem hallhattunk volna erről. Fontos elmondanunk, miket tett velünk az Úr! Legyünk készek a bizonyságtételre! Több

Lukács 8:26-39
Noha Jézus elsősorban Izráel népéhez jött,mégis több esetben segített a pogányokon is. Erre példa a kapernaumi százados, akinek meggyógyította a szolgáját, vagy az a Tirus és Sidon vidékén élő asszony, akinek az ördögtől gyötört lányát szabadította meg, vagy a gadarai ördöngős is. Gadara, Galileával átellenben feküdt. Pogányok lakták, hiszen a zsidók nem tartottak disznót. Ez a történet bíztatást jelent a mi számunkra is, akik nem tartozunk test szerint a választott néphez, de hit által mégis Isten népéhez tartozhatunk! Több

Lukács 8:22-26
2Történt egy napon,hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: Menjünk át a tó túlsó partjára! És elindultak. 23Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. 24Odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. 25Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Több