Igehirdetések

Lukács 13:22-30
Lukács 13:22-30 22 Amikor Jeruzsálem felé tartott,városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. 23 Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: „Uram,kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Erre ő így felelt nekik: 24 „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun,mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Attól kezdve,hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! Több

Lukács 13:18-20
Imába és imádatba vetünk magot itt a 10:30 - https://meet.google.com/kbb-gsnv-chm

Lukács 13: 10–17
Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. 11 Íme,volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. 12 Amikor Jézus meglátta őt,előszólította, és ezt mondta neki: „Asszony, megszabadultál betegségedből.” 13 És rátette a kezét,mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 14 A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott,hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton! Több

Lukács 13:1-9
Egy napon néhány éve éppen takarítottam,a fürdőszoba padlót mostam föl. Kicsavartam a felmosót a vödörbe,ami pont az ajtó előtti szőnyegen volt, és túlságosan ránehezedtem a felmosó nyelére. A vödör felborult,és a koszos víz beterítette a szőnyeget. Több, mint 30 éve keresztény vagyok,de akkor az első gondolatom ez volt: “Jaj, ne, mit követtem el, hogy Isten ezt megengedte?” Könnyen tekinthetünk Istenre babonás módon. Azt gondolhatjuk,ha jók vagyunk, és azokat a dolgokat tesszük,amiket Isten akarja, hogy tegyünk, akkor majd az életünket úgy alakítja, hogy minden jól menjen. Több

Lukács 12:49-53
BEVEZETŐ: János 14:22: „Azt mondta neki Júdás,nem az Iskáriótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak?” A János 14:22-ben azt olvassuk,hogy Jézus mondandója nem a világnak, hanem néhány kiválasztottnak szól. Később a János 14:27-ben Jézus ezt mondja: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” A birtokunkban lévő dolgok nagy részét úgy kapjuk. Ez egy ajándék. Több

Lukács 12:35-48
Intés vigyázásra 35 Legyen derekatok felövezve,és lámpásotok meggyújtva. 36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez,akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák,akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek,hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38 És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik is meg,és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Több

Lukács 12:22-34
Isten Királysága legyen az első! 22. A tanítványaihoz fordulva így folytatta: „Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt,hogy mit fogtok enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözni! 23 Hiszen nagyobb dolog életet adni, mint az ételről gondoskodni! Nagyobb dolog testet alkotni, mint ruhát készíteni! 24. Nézzétek a hollókat: nem vetnek,nem aratnak, nincs sem raktáruk, sem magtáruk, Isten mégis táplálja őket! Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! Több

Lukács 12:13–21
Lukács 12:13–21 13 Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: „Mester,mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” 14 De ő így válaszolt: „Ember,ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?” 15 Azután ezt mondta nekik: „Vigyázzatok,és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” 16 Aztán példázatot mondott nekik: „Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, 17 ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Több

Lukács 12,1-12
Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte,hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: »Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Semmi sincs elrejtve,ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. Ezért amit sötétben mondtatok,fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek,barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. Megmondom én nektek,kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Több

Lukács 11:37-54
Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt,hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: „Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Több